Oikeusapu 


Oikeusapua annetaan valtion varoin henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja.

Kuka saa ilmaista oikeusapua?


Oikeusapua annetaan korvauksetta henkilön huonon taloudellisen aseman perusteella. Tämä taloudellinen asema arvioidaan henkilön kuukausittain käytettävissään olevien varojen (käyttövara) ja varallisuuden perusteella.

Oikeusaputoimistot 


Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirit järjestävät oikeusapu- ja edunvalvontapalveluja, joita tuottavat piirien oikeusaputoimistot ja edunvalvontatoimistot.

Jokaisessa oikeusapu- ja edunvalvontapiirissä on oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja sekä tarvittava määrä muuta henkilökuntaa. Oikeusaputoimistossa on johtava julkinen oikeusavustaja ja tarvittava määrä muita julkisia oikeusavustajia sekä muuta henkilökuntaa. 

Mihin oikeusapua saa 


Oikeusapua annetaan valtion varoin henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa. Oikeusapuun kuuluu oikeudellinen neuvonta, tarpeelliset toimenpiteet sekä avustaminen tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa.

Oikeusapuun ei kuulu avustaminen:

1) yleisessä tuomioistuimessa käsiteltävässä hakemusasiassa, ellei siihen ole erityisen painavia syitä;

2) yksinkertaisessa rikosasiassa, jossa yleisen rangaistuskäytännön mukaan ei ole odotettavissa sakkoa ankarampaa rangaistusta tai jossa muutoin odotettavissa olevaan rangaistukseen ja asian selvitettyyn tilaan nähden syytetyn oikeusturva ei edellytä avustajan käyttämistä;

3) asiassa, joka koskee verotusta tai julkista maksua, ellei siihen ole erityisen painavia syitä; eikä

4) asiassa, jossa oikaisuvaatimus- tai valitusoikeus perustuu kunnan tai muun julkisyhteisön jäsenyyteen.

Edellä tarkoitetuissa asioissa julkinen oikeusavustaja voi kuitenkin tarvittaessa antaa oikeudellisia neuvoja ja laatia tarvittavia asiakirjoja.

Oikeusapua ei anneta, jos:

1) asialla on hakijalle vähäinen merkitys;

2) se olisi selvästi tarkoituksetonta verrattuna hakijalle siitä koituvaan hyötyyn;

3) asian ajaminen olisi oikeuden väärinkäyttämistä; tai

4) asia perustuu siirrettyyn oikeuteen ja on aihetta otaksua siirron tapahtuneen oikeusavun saamiseksi.

Oikeusapuun oikeutetut 


Oikeusapua annetaan henkilölle, jolla on kotikunta Suomessa taikka koti- tai asuinpaikka toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Lisäksi oikeusapua annetaan, jos henkilön asia käsitellään Suomen tuomioistuimessa. 

Oikeusavun taloudelliset edellytykset 


Oikeusapua annetaan hakemuksesta korvauksetta tai omavastuuosuutta vastaan hakijan taloudellisen aseman perusteella. Hakijan taloudellinen asema arvioidaan hänen kuukausittain käytettävissään olevien varojen (käyttövara) ja varallisuuden perusteella. Käyttövara lasketaan hakijan ja hänen aviopuolisonsa taikka hänen kanssaan avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävän kuukausittaisten tulojen, välttämättömien menojen ja elatusvelvollisuuden perusteella. Jos hakija on epäiltynä tai vastaajana rikosasiassa taikka jos puolisot ovat toistensa vastapuolina tai asuvat pysyvästi välien rikkoutumisen vuoksi erillään, oikeusapu määräytyy vain hakijan taloudellisen aseman perusteella.

Oikeusavun myöntämisen lähtökohtana on hakijan ilmoitus ja hänen esittämänsä selvitys tuloista, elatusvelvollisuudesta, menoista, varallisuudesta sekä selvitys asiasta, johon oikeusapua haetaan.

Käyttövara lasketaan vähentämällä kuukausittaisista tuloista ennakonpidätyksen tai ennakonkannon mukainen vero ja työntekijän lakisääteiset maksut. Tuloista vähennetään myös kohtuulliset asumismenot, päivähoitomaksut, elatusapumaksut, ulosottosuoritukset sekä velkajärjestelyn maksuohjelman mukaiset suoritukset.

Kun hakijan taloudessa on huollettavia, tuloista vähennetään 300 euroa lasta kohti. Elatusapu, elatustuki, perhe-eläke, lapsilisä ja kotihoidon tuki otetaan tuloina huomioon huoltajan käyttövaraa laskettaessa. Jos huollettavalla muutoin on säännölliset, omaan elatukseen riittävät tulot, hänen osaltaan ei tehdä vähennystä. Vähennys voidaan tehdä myös 18 vuotta täyttäneestä lapsesta, jota hakija tosiasiallisesti elättää.

Alle 18-vuotiaan hakiessa oikeusapua hänen huoltajiensa käyttövaraa ei oteta huomioon.


Oikeusavustaja 


Yksityinen oikeusavustaja vai julkinen oikeusavustaja ? 


Oikeusapua antaa julkinen oikeusavustaja. Tuomioistuinasioissa avustajaksi voidaan kuitenkin määrätä myös tehtävään suostumuksensa antanut yksityinen avustaja

Yksityiseksi avustajaksi on määrättävä asianajaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Rikosasiassa epäillyn avustajaksi on määrättävä julkinen oikeusavustaja tai asianajaja taikka erityisestä syystä luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, jos epäilty on pidätetty tai vangittu, jos häntä epäillään tai hänelle vaaditaan rangaistusta rikoksesta, josta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin neljä kuukautta vankeutta, tai tällaisen rikoksen yrityksestä tai osallisuudesta siihen taikka jos epäilty on 18 vuotta nuorempi.

Milloin oikeusavun saaja on itse ehdottanut avustajakseen kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilön, tämä on määrättävä, jolleivät erityiset syyt toisin vaadi. Avustaja on toimessaan velvollinen noudattamaan hyvää asianajotapaa.

Julkinen oikeusavustaja 


Julkisen oikeusavustajan viran kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä kokemus oikeudenkäyntiavustajan työstä tai tuomarin tehtävien hoitamisesta. Julkisen oikeusavustajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikissa toimeksiannoissaan noudattaa hyvää asianajajatapaa. 

Yksityisen avustajan palkkio ja kulukorvaus 


Yksityiselle avustajalle vahvistetaan kohtuullinen palkkio tarpeellisista toimenpiteistä niihin käytetyn ajan perusteella ja välttämättömästä matkustamisesta johtuvasta ajanhukasta sekä korvaus kuluista. Palkkio ja kulukorvaus suoritetaan valtion varoista 20 §:n mukaisella omavastuuosuudella vähennettynä. 

Kun yksityinen oikeusavustaja on antanut oikeusapua osakorvausta vastaan tuomioistuimen käsittelemässä asiassa, tuomioistuimen on varattuaan oikeusapua saaneelle tilaisuuden lausua laskun oikeellisuudesta velvoitettava oikeusavun saaja suorittamaan avustajalleen oikeusavun omavastuuosuuden samalla kun se määrää valtion varoista avustajalle maksettavan palkkion. 

Oikeusapuhakemus 


Oikeusapua haetaan oikeusapuhakemuksella oikeusaputoimistolta. Esittäessään yksityisen avustajan määräämistä hakijan on perusteltava avustajan tarve ja esitettävä riittävä selvitys asiasta, johon oikeusapua haetaan. Hakijan on esitettävä selvitys taloudellisista olosuhteistaan ja asiasta, johon hän hakee oikeusapua. Oikeusaputoimisto voi hyväksyä myös hakijan avustajan hakijan puolesta tekemän hakemuksen.

Mihin voi saada oikeusapua?


Tuomioistuinasioissa avustajaksi voidaan määrätä yksityinen avustaja, yleensä asianajaja tai joissain tapauksissa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Oikeusaputoimistojen yhteystietoja 


Oikeusaputoimisto Helsinki

Helsingin oikeusaputoimisto Porkkalankatu 13 00180 Helsinki


Oikeusaputoimisto Tampere

Pirkanmaan oikeusaputoimisto Häkiläpolku 3 33100 Tampere


Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto


Oikeusaputoimisto Turku

Turun oikeusaputoimisto Eerikinkatu 40-42 A 20101 Turku


Oikeusaputoimisto Oulu

Oulun oikeusaputoimisto Veteraanikatu 5 90130 Oulu


Oikeusaputoimisto Kuopio

Kuopion oikeusaputoimisto Asemakatu 7 70100 Kuopio


Oikeusaputoimisto Jyväskylä Hannikaisenkatu 47 40100 Jyväskylä


Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto


Oikeusaputoimisto Espoo

Espoon oikeusaputoimisto Piispansilta 9 B 02230 Espoo


Oikeusaputoimisto Lohja

Lohjan oikeusaputoimisto Nummentie 12 - 14 A 08100 Lohja


Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto


Oikeusaputoimisto Vantaa

Vantaan oikeusaputoimisto Vernissakatu 4 01300 Vantaa


Oikeusaputoimisto Porvoo Tulliportinkatu 1 06100 Porvoo


Oikeusaputoimisto Hyvinkää Urakankatu 1 B 05800 Hyvinkää


Oikeusaputoimisto Hämeenlinna Wähäjärvenkatu 6 13200 Hämeenlinna


Oikeusaputoimisto Rauma

Rauman oikeusaputoimisto Aittakarinkatu 21 A 26100 Rauma


Oikeusaputoimisto Kajaani Kalliokatu 4 87100 Kajaani


Oikeusaputoimisto Lappeenranta

Lappeenrannan oikeusaputoimisto Villimiehenkatu 2 B 53100 Lappeenranta


Oikeusaputoimisto Iisalmi Pohjolankatu 6 B 74100 Iisalmi


Oikeusaputoimisto Varkaus Wredenkatu 2 78250

Varkaus


Oikeusaputoimisto Ylivieska Valtakatu 4 C3 84100 Ylivieska


Oikeusaputoimisto Joensuu Torikatu 19 80100 Joensuu


Oikeusaputoimisto Lahti Kirkkokatu 12 A 15140 Lahti


Oikeusaputoimisto Vaasa Korsholmanpuistikko 43 65100 Vaasa


Oikeusaputoimisto Pori Eteläkauppatori 4 A 28100 Pori


Oikeusaputoimisto Seinäjoki Juhonkatu 4 60320 Seinäjoki


Oikeusaputoimisto Mikkeli Jääkärinkatu 10 A 50100 Mikkeli


Oikeusaputoimisto Savonlinna Tottinkatu 9 57130 Savonlinna


Oikeusaputoimisto Kemi Asemakatu 19 94100 Kemi


Oikeusaputoimisto Salo Kirkkokatu 1-3 A 24100 Salo


Helsinki lakimies Oikeuden puolustaja helsinkilakimies.fi